Udelějte si trénink zábavný
Exercise
Exercise
Activity
Activity
Nutrition
Nutrition
Sleep
Sleep

Ochrana osobních údajů GDPR

1.    Pokud je zákazníkem fyzická osoba (subjekt údajů), budeme při dodávání našich výrobků zpracovávat její osobní údaje. Zákazníci nás mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat na e-mailové adrese info@nordictrack.cz. Při zpracování Vašich osobních údajů jsme v postavení tzv. správce. Jako správce dodržujeme obecně závazné právní předpisy, především Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a dbáme na ochranu Vašeho soukromého a osobního života.
2.    Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely:
a)    vyřízení Vaší objednávky a plnění uzavřené smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
b)    dodržení našich právních povinností podle obecně závaz­ných právních předpisů, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost uchovávat účetní a da­ňové doklady);
c)    určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a
d)    marketingu, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence našeho oprávněného zájmu. Na základě uvedeného čl. GDPR budeme též zjišťovat Vaši spokojenost s provedeným nákupem, a to prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Tyto dotazníky Vám zašleme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud takové zasílání neodmítnete nebo nevyjádříte nesouhlas se zasíláním našich obchodních sdělení. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýzu našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz. Tomuto zpracovateli můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
3.    Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou Vaše osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne. Používáme následující kritéria pro stanovení doby zpracování osobních údajů našich zákazníků:
a)    k účelu plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem zpracováváme Vaše osobní údaje pouze do zániku závazků z uzavřené smlouvy;
b)    k účelu dodržení našich právních povinností podle obecně závaz­ných právních předpisů zpracováváme Vaše osobní údaje pouze po dobu trvání příslušné právní povinnosti Domácí fitness s.r.o.;
c)    k účelu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků zpracováváme Vaše osobní údaje do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po skončení závazků z uzavřené smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny naše práva či povinnosti vůči Vám, neskončí doba zpracování Vašich osobních údajů před skončením takového řízení;
d)    k účelu marketingu zpracováváme Vaše osobní údaje do doby, než vyjádříte svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
4.    Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle čl. 3 budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizovány či zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby).
5.    Vaše osobní údaje budeme předávat orgánům veřejné moci, kterým jsme povinni předávat osobní údaje našich zákazníků podle obecně závazných právních předpisů. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat nezávisle na nás jako samostatní správci. Vaše osobní údaje budeme dále předávat našim zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů. Na žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů, kteří pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje. Na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR můžeme předat Vaše osobní údaje dalším společnostem ve skupině Domácí fitness, a to výhradně pro vnitřní administrativní účely. Na žádost Vám rádi poskytneme aktuální seznam členů naší skupiny, se kterými sdílíme Vaše osobní údaje.
6.    V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte řadu práv, včetně práva na přístup k osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), práva na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR). Máte právo vznést námitku proti námi prováděnému zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR) a právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR). Na výkon těchto práv se nicméně mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nebude možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce)
7.    Prosím obraťte se na nás, pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy. Jestliže bude Vaše žádost shledána oprávněnou, neprodleně odstraníme závadný stav. Tím není dotčena Vaše možnost obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
8.    Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem. Nemáte zákonem uloženou povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout, ale bez jejich poskytnutí nebudeme schopni vyřídit Vaši objednávku.
9.    Objednáním našeho zboží potvrzujete, že jste se seznámil(a) s výše uvedenými informacemi o zpracování Vašich osobních údajů.

Rozumím

Tyto stránky využívají soubory cookie, používáním tohoto webu souhlasíte s jejich použítím. Více informací